Elder Joseph the Hesychast

Monasticism recognizes several venerable people, monks, who, in their time, left indelible marks in the history of the Orthodox Church. We can rightfully say that one of those leaders of monasticism is the venerable elder, father Joseph the Hesychast from the Holy Mount. He is the reviver and the guide of present monasticism in the Holy Mount, as well as Greece and America, and we can dare to say in …

Старец Јосиф Исихаст

Монаштвото познава неколкумина преподобни личности, монаси, кои во свое време оставиле неизбришлив печат во историја на  Православната Црква. Една од тие духовни вождови на монаштвото, со право можеме да кажеме дека е И преподобниот старец Јосиф Исихаст од Света Гора. Тој е препородителот И патеводителот на денешното монаштво на  Света Гора И Грција, и Америка, а ќе се осмелиме да кажеме во Македонија и Балканот па овде во  Австралија. Тој …

Молитвата е прва и најважна работа – Старец Гаврил еп. Велички Светогорец+

Молитвата ги заменува сите разоноди, сите потреби – сѐ она без кое обичниот човек не би можел да живее. Почиста, побезгрешна и посвета работа од молитвата нема. Кратките одмори од молитвата (треба да) претставуваат богомислие, созерцание, испитување на Божјата волја и преиспитување на својата совест. Монахот за молитвата жртвува сѐ, а молитвата не ја жртвува за ништо. Вкусувајќи ги горчливите плодови на многузборливоста, празнословието и празномислието, секој од нив (монасите), …

Homily on the Transfiguration of our Lord Jesus Christ – Abbot Gavril 

On this day the Holy Orthodox Church celebrates the memory of  Christ’s Transfiguration on the mountain of Tabor before the eyes of the apostles, which in its essence is their transfiguration as well. Namely, this is the event from the Holy Gospel into which is described how our Lord before undergoing His glorious passion, climbed alone on the mountain, and took with him Peter, James and John, and prayed all …

Беседа за Преображение Господово – Игумен Гаврил

На овој ден светата Православна Црква го слави споменот на светото Христово Преображние на гората Тавор пред очите на апостолате кое во суштина е и нивно преображение. Имено, тој настанот од Светото Евангелие во кој се опишува како Господ пред да појде на своето славно страдание, се искачил сам на гората, а со себе ги зел Петра, Јакова и Јована, и се молел цела вечер сам. Потоа се преобразил, Неговото …